สอบราชการ

ประกาศจาก กรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (กองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบราชการ กรมชลประทาน
1.สอบราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 3 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2.สอบราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน 35 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3.สอบราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 5 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.สอบราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จำนวน 3 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

5.สอบราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน 7 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

 

6.สอบราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

7.สอบราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 8 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ

8.สอบราชการ ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน 7 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

9.สอบราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบราชการกรมชลประทาน
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครสอบ กรมชลประทาน ได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rid.job.thai.com/

 

 

>>>เปิดสอบราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา คลิกที่นี้เลย<<<

Facebook Comments