สอบราชการ งานราชการ กระติบนิวส์

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครสอบราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบราชการ
1.สอบราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,020-19,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2.สอบราชการ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,020-19,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

3.สอบราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,800-17,380 / 17,500-19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

4.สอบราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 / 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

5.สอบราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 / 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

วิธีการรับสมัครสอบสอบราชการ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dmh.job.thai.com/

 

Facebook Comments