Home หางาน งานราชการ กรมอู่ทหารเรือ เปิดสอบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน 82 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ เปิดสอบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน 82 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ เปิดสอบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน 82 อัตรา

ประกาศจาก กรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2560 กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2560 จำนวน 80 อัตรา และบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจในควบคุมของกองทัพเรือ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2. เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 – 18 ปี (เกิด 1 พฤษภาคม 2542 ถึง 30 เมษายน 2545)นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย

4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง 18 – 30 และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด

5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา

6. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา

7. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด

9. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด

10. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด

11. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

สิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

1. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน

2. ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน

3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

4. ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์

5. เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ 3 ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 87 บาท

6. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช. ของกระทรวงศึกษาธิการ

7. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม

การรับสมัครสอบ

1.สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

เปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

2.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/ndas

เปิดรับสมัคร 23 มกราคม – 20 มีนาคม 2560 โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นลำดับ ชำระเงินจำนวน 150 บาท ผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ใส่รหัสโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Comp Code) 4 หลัก คือ NDAS ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.