Home Breaking News ครม.อนุมัติงบกลาง 1,400 ล้าน อุ้มปลูกข้าวโพดแทนทำนา

ครม.อนุมัติงบกลาง 1,400 ล้าน อุ้มปลูกข้าวโพดแทนทำนา

ครม.อนุมัติงบกลาง 1,400 ล้าน อุ้มปลูกข้าวโพดแทนทำนา

ครม.เห็นชอบอนุมัติงบกลาง 1,400 ล้าน อุ้มส่งเสริมปลูกข้าวโพดแทนทำนา เปลี่ยนจาก “อุดร-ลพบุรี” เป็น “หนองคาย-ฉะเชิงเทรา” แทน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ว่า ครม.เห็นชอบการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  กรอบวงเงินงบประมาณ 1,400 ล้านบาท

 

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งหลังทำนาไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ รวม 700,000 ไร่  เกษตรกร 47,000 ราย ใน 31 จังหวัด โดยมีการปรับเปลี่ยนจังหวัดเป็นหนองคาย กับฉะเชิงเทรา แทนอุดรธานี และลพบุรี เนื่องจากสภาพพื้นที่และความเหมาะสมของน้ำ ซึ่งจะดำเนินการจนถึงเดือนมิ.ย.  เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ กระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบปลูกข้าว

 

ข้อมูลจาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.