Home Breaking News จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการเตรียมการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ประจำปี 2562

จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการเตรียมการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ประจำปี 2562

จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการเตรียมการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ประจำปี 2562

วันนี้ (19 ส.ค.62) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ประจำปี 2562 ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข้งให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู้ชุมชนเข้มแข็ง

โดยการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 13 หมู่บ้านในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ บ้านหนองแคน อำเภอกุดรัง ,บ้านดอนน้อย อำเภอโกสุมพิสัย,บ้านขี อำเภอกันทรวิชัย,บ้านดอนหัน อำเภอเชียงยืน,บ้านบูรพาประชาราษฎร์ อำเภอวาปีปทุม,บ้านดอนไผ่งาม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย,บ้านโคกเสือเฒ่า อำเภอบรบือ,บ้านหนองแดง อำเภอนาเชือก.บ้านหนองน้ำใส อำเภอแกดำ,บ้านหนองหิน อำเภอเมืองมหาสารคาม,บ้านดงบัง อำเภอนาดูน,บ้านหนองพุก อำเภอยางสีสุราช,และบ้านโนนทัน อำเภอชื่นชม โดยคณะกรรมการฯมีกำหนดออกเยี่ยมชมและให้คะแนนกิจกรรมของหมู่บ้านดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 3 -11กันยายน 2562 ซึ่งคุณสมบัติของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น คือเป็นหมู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข้งให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ประจำปี 2562 และไม่เป็นหมู่บ้านที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัด ในปีที่ผ่านมา

ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ประกอบด้วย 1.ด้านการบริหารจัดการชุมชน 30 คะแนน 2.ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 20 คะแนน 3.ด้านสุขภาพอนามัย 20 คะแนน 4.ด้านคุณธรรม และจริยธรรมของชุมชน 20 คะแนน 5.ด้านการจัดการทรัพยากรชุมชน 25 คะแนน 6.ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 35 คะแนน 7.ด้านการพัฒนาคนในชุมชนและการเสริมสร้างการเรียนรู้ 30 คะแนน และ 8.ด้านความโดดเด่นของชุมชน 20 คะแนน รวม 200 คะแนน

สำหรับเงินรางวัลสำหรับหมู่บ้านที่ชนะการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ประจำปี 2562 มีจำนวน 6 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลทั้ง 6 รางวัล

ที่มาภาณุวัชร – ข่าว /ส.ปชส.มค.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.