ประกาศจากจังหวัดมหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

จังหวัดมหาสารคาม เปฺดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 7 ตำแหน่ง  7 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

– เป็นผู้ได้รับปริญญตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

งานราชการ ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขานิติศาสตร์

 

งานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

– ได้รับปริญญตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการโรคศิลปะะทางรังสีเทคนิค

 

งานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

– เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน: วุฒิ ปวช. 11,280 บาท/เดือน

วุฒิ ปวท. 13,010 บาท/เดือน

วุฒิ ปวส. 13,800 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

***เพิ่มเติมตามเอกสารแนบ***

 

งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน: วุฒิ ปวช. 11,280 บาท/เดือน

วุฒิ ปวท. 13,010 บาท/เดือน

วุฒิ ปวส. 13,800 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

***เพิ่มเติมตามเอกสารแนบ***

 

งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

***เพิ่มเติมตามเอกสารแนบ***

 

 

การรับสมัครสอบราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าห้าที่ กลุ่มอำนวยการ โดรงพยาบาลมหาสารคาม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์เอกสานแนบพนักงานราชการ

 

สนใจข่าวสอบราชการ งานราชการ พนักงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สามารถติดตามได้ที่นี้เดียว กระชับ รวดเร็ว ข่าวแน่น ข่าวด่วน กระติบนิวส์

 

Facebook Comments