Home Breaking News จับจริง!! กฎหมายใหม่ประกาศแล้ว เพิ่มโทษคนขายสลากเกินราคา มีโทษปรับถึง 10,000 บาท

จับจริง!! กฎหมายใหม่ประกาศแล้ว เพิ่มโทษคนขายสลากเกินราคา มีโทษปรับถึง 10,000 บาท

จับจริง!! กฎหมายใหม่ประกาศแล้ว เพิ่มโทษคนขายสลากเกินราคา มีโทษปรับถึง 10,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งคือ

-มาตรา ๓๙ ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่ได้ออกรางวัลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท

-มาตรา ๓๙/๑ ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

-มาตรา ๓๙/๒ ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

อ่านประกาศฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/067/T_0096.PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.