จ.มหาสารคาม ผลักดันเน็ตประชารัฐ จัดฝึกอบรมสอนชาวบ้านใช้งานอย่างต่อเนื่อง หวังให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสและใช้ประโยชน์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0

 

(8ก.พ.61)ที่ศาลา SML บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวพบปะผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เยาวชน นักเรียน กศน. และชาวบ้าน ที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” เพื่อโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการ โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ และประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยบ้านโนนทอง เป็นหนึ่งในหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคามที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐจำนวน 898 หมู่บ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับโครงการสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในพ.ศ.2560 เป้าหมาย 24,700 หมู่บ้าน

 

มหาสารคาม

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า เน็ตประชารัฐจะถูกติดตั้งในสถานที่ศูนย์กลางของชุมชนและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสัญญาน WI-FI ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของชาวบ้านและชุมชนหลายด้าน รวมถึงเศรษฐกิจชุมชน เช่น ด้านการท่องเที่ยวชุมชน การค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชน จะมีช่องทางเผยแพร่เชิญชวนไปสู่ภายนอกอย่างทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่างๆ โดยวิทยากรจะดำเนินการสอนการเชื่อมต่อ WI-FI พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้การใช้งาน รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

 

มหาสารคาม

มหาสารคาม

เน็ตประชารัฐ เป็นความรร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ เช่น ครู กศน. และบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ แล้วมาถ่ายทอดความรู้สู่ตัวแทนชุมชน เพื่อขยายผลไปสู่ประชาชนทั่วไป ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีหมู่บ้านติดตั้งเน็ตประชารัฐ 989 หมู่บ้าน จัดอบรมไปแล้ว 484 คิดเป็นร้อยละ 53.9 มีผู้เข้ารับการอบรม 2,055 คน อยู่อันดับที่ 9 ของประเทศ ในการจัดอันดับ 10 จังหวัดมีผู้เข้ารับการอบรมสูงสุด

 

มหาสารคาม

มหาสารคาม
ขอบคุณข่าวจาก: ชัยชนะ แดงทองคำ…ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

 

Facebook Comments