นายกองเอก เกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดมหาสารสคาม เปิดเผยว่า ด้วยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม ได้มีประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เพื่อบรรจุสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในสังกัด

– กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาเชือก ที่ 8 จำนวน 1 อัตรา

– กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาดูน ที่ 10 จำนวน 1 อัตรา

– กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอยางสีสุราชที่ 11 จำนวน 1 อัตรา

– กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกุดรัง ที่ 12 จำนวน 1 อัตรา

– กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอชื่นชม ที่ 13 จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครและเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง จำนวน 3 ฉบับ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ในวัน เวลา ราชการ

– ณ ที่ว่าการอำเภอถนนบรบือ-พยัคฆภูมิพิสัย ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

– ณ ที่ว่าการอำเภอนาดูน ถนนกลางเมือง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

– ณ ที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช ถนนสีสุราช ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

– ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง ถนนแจ้งสนิท ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

– ณ ที่ว่าการอำเภอชื่นชม ถนนเชียงยืน – คำใหญ่ ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ ใบสมัครต้องใช้ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการรับสมัครมอบให้และจะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน เทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หรือจังหวัด ลงนามรับรองข้อความในใบสมัครที่ยื่นทุกฉบับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ แผนกกำลังผล โทรศัพท์หมายเลข 043 777 323

เอกสารแนบคลิก: สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.มหาสารคาม

 

 

Facebook Comments