Home Breaking News ชาวบ้านตำบลขามเฒ่าพัฒนา ร้องศูนย์ดำรงธรรม กรณี อบต.ขามเฒ่าพัฒนา คัดค้านการออกโฉนดแก่ชาวบ้าน อ้างเหตุผลตามคำคนโบราณ “คนชราบอกว่าเป็นที่สาธาณะประโยชน์”

ชาวบ้านตำบลขามเฒ่าพัฒนา ร้องศูนย์ดำรงธรรม กรณี อบต.ขามเฒ่าพัฒนา คัดค้านการออกโฉนดแก่ชาวบ้าน อ้างเหตุผลตามคำคนโบราณ “คนชราบอกว่าเป็นที่สาธาณะประโยชน์”

ชาวบ้านตำบลขามเฒ่าพัฒนา ร้องศูนย์ดำรงธรรม กรณี อบต.ขามเฒ่าพัฒนา คัดค้านการออกโฉนดแก่ชาวบ้าน อ้างเหตุผลตามคำคนโบราณ “คนชราบอกว่าเป็นที่สาธาณะประโยชน์”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม นายธนยศ ทองทิพย์ อยู่บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 7 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา คัดคานการออกโฉนด สค.1เลขที่ 57 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมิชอบ

 

ซึ่งการคัดคานการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่มีหลักฐานว่าเป็นที่สาธารณะใดๆเลย ส่งผลให้ผู้ร้องเสียสิทธิหลายประการ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา ได้ถอนคำคัดคานหากไม่มีหลักฐานต่างๆ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่เจรจาไกล่เกลี่ยหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยมีตัวแทนสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขากันทรวิชัย นางสมจิตร รมย์ราช รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา(ผู้ถูกร้อง) ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ปลัดอำเภอกันทรวิชัย และผู้นำหมู่บ้านใกล้เคียง โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้ทำบันทึกไกลเกลี่ย ซึ่งผู้นำหมู่บ้าน โดยกำนันตำบลขามเฒ่าพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 16 ได้ยืนยันพร้อมเพียงกันว่าที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อเป็นการหาแนวทางออกให้กับทุกฝ่าย จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา รายงานข้อเท็จจริงพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 10 วัน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา ขอขยายระยะเวลารายงานข้อเท็จจริงออกไปอีก 15 วันทำการ เพื่อขอรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และจะครบกำหนดรายงานในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ซึ่งในวันนี้ผู้ร้องเรียนได้มาประสานต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามรับเรื่องแล้วเห็นว่าการขอขยายระยะเวลารายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวใช้ระยะเวลานานเกินไป ประกอบกับผู้ร้องได้มีหนังสือขอติดตามผลและร้องเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา จึงขยายเวลารายงานได้ 5 วันทำการเท่านั้น เพื่อจะได้พิจารณาในขั้นตอนต่อไป

ที่มา ภาณุวัชร /ส.ปชส.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.