ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานใน ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ    ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

-มีสัญชาติไทย

-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างใน   ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

-ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

-ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ระบบงาน
(Business Analyst)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการ  คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ธุรกิจ  (business analysis)  หรือด้าน  Software Development  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะด้าน Query , SQL
5. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

 

2.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ระบบงาน  (ต่อ)
(Business Analyst)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
2. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
3. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

-สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร

-สำเนาบัตรประชาชน

-ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43  หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)

 

การรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร: ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Size ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th หรือ http://www.ghb.co.th/th/news_detail.php?cms_id=1662&MenuT=28&parent=news.php&cid_id=1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 14  กรกฎาคม พ.ศ. 2560   และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02 202 1951 และ 02 202 1268

 

 

Facebook Comments