นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบสินเชื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในโอกาส ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะผู้บริหาร ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมอบสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร คือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด (สกต.) และด้านเกษตรกรคือ นางวิมล แก้วปรีชา และนายประสิทธิ์ วรอินทร์

นายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.พร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและสถาบันเกษตรกร 10,000 รายทั่วประเทศ สร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม ยุ้งฉางของตนเองเพื่อใช้เก็บข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูข้าวนาปี ไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันมากเกินความต้องการของตลาด โดยผู้กู้เงินสร้างยุ้งฉางตามโครงการฯ จะต้องเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางที่สร้างขึ้นและเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวในฤดูนาปีให้อยู่ในยุ้งฉางชั่วคราว ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดมีเสถียรภาพ โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถ ทยอยนำข้าวเปลือกออกขายในช่วงที่ราคาข้าวเปลือกในตลาดสูงขึ้น

ทั้งนี้ ธ.ก.ส จะสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 150,000 บาท และสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน แห่งละไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อ 1,671 ล้านบาท กำหนดชำระหนี้ ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ร้อยละ 4 ต่อปี โดยผู้กู้จ่ายร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี สำหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 คิดอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ธนาคาร โดยเริ่มจ่ายเงินกู้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดให้สร้างยุ้งฉางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อให้ทันการเก็บข้าวเปลือกนาปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561

ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปีตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมการเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉาง ซึ่งถือเป็นแก้มลิงขนาดเล็กในการเก็บข้าวเปลือกไม่ให้ล้นออกสู่ตลาด โดยเกษตรกรยังได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวอีกด้วย

ที่มา:

Facebook Comments