Home Breaking News ธ.ก.ส.ร่วมป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ธ.ก.ส.ร่วมป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ธ.ก.ส.ร่วมป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ธ.ก.ส.ร่วมป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตามนโยบากระทรวงการคลังมุ่งเน้นปรับวิธีคิด สร้งอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ พร้อมปล่อยสินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จำยฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้รอบใหม่


วันที่ 1 ต.ค.62 นายพิเชษฐ์ ปาณะพษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัมหาสารคาม นายพิสัณห์ เนื่องจำนง คลังจังหวัดมหาสารคาม นายจรรยงค์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ, คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัด, ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์, เกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ประสบความสำเร็จ และเกษตรกรประชาชนทั่วไป ร่วมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ห้องประชุม สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม


นายจรรยงค์ สุวรรณศรี กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบสำหรับเกษตรกรและครอบครัว โดย ธ.ก.ส.ได้ตั้งจุดบริการให้คำปรึษาและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา รวมถึงการให้สินเชื่อเพื่อนำไปชำระหนี้สินนอกระบบ เป็นการลดภาระทางการเงินให้กับเกษตรกร ให้กู้สูงสุดวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท กรณีสงวนที่ดิน ไม่เกินรายละ 150,000บาท ระะเวลาการชำระหนี้ ไม่เกิน 10 ปี ธ.ก.ส.จ่ายสินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้แล้วรวมทั้งประเทศ จำนวน 8,528 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 753.73 ล้านบาท และในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 387 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 35.73 ล้านบาท และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรกลับไป

ก่อหนี้นอกระบบขึ้นอีก ร.ก.ส.ได้ให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนต่งๆ วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate สูงสุดไม่กินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน ระยะเวลาชำระหนี้คืนไม่เกิน 5 ปี ธ.ก.ส.จ่ายสินเชื่อเพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบได้แล้ว รวมทั้งประเทศจำนวน 174,848 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 8,578.98 ล้านบาท และในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5,666 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 280.67 ล้านบาท


สำหรับ ธ.ก.ส.ในจังหวัดมหาสารคาม จะร่วมดำเนินการในการขจัดหนี้นอกระบบ ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ด้วยการเปิดจุดบริกร ให้คำปรึกษาแนะนำ โดยมุ่งเนผ้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่มาแจ้งว่ามีหนี้นอกระบบ และให้สินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการดำเนินชีวิตของเกษตรกร ด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน การประหยัด อดออม การสร้างรายได้จากอาชีพสริม ซึ่งเกษตรกรและผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดมหาสารคาม ภาณุวัชร/ส.ปสช.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.