รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนา พบเกษตรกรมีรายได้อย่างน้อยไร่ละ 9,000 บาท มีกำไรไร่ละไม่ต่ำกว่า 3,810 บาท

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ณ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โดยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการตลาดนำการผลิต สำหรับวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด บริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุล เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีตลาดรองรับที่แน่นอนผลผลิตไม่ล้นตลาด และเกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น

ซึ่งนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง ใช้น้ำน้อย และปัจจุบันผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งนี้ได้นำร่องส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบและจะขยายผลเพื่อส่งเสริมปลูกพืชชนิดอื่นๆ หลังฤดูทำนา เช่น พืชผัก และพืชตระกูลถั่ว

จากการรายงานพบว่าเกษตรกรจะมีรายได้ประมาณไร่ละ 9,000 บาทเป็นอย่างต่ำ มีกำไรไม่ต่ำกว่า 3,810 บาทต่อไร่ โดยในปัจจุบันถือว่ามีรายได้มากกว่าการปลูกข้าวซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Facebook Comments