ผู้ว่าฯมหาสารคาม สั่งมาตรการเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานภายใน 24 ชม.หลังพบเชื้อการระบาดต้องทำลาย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม ประธานในการประชุมเพื่อเข้มงวดเฝ้าระวังป้องกันโรคและเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางการป้องกันโรค พร้อมแผนเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคาม


นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้มีรายงานการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในระหว่างปี 2561 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยในภูมิภาคเอเซีย พบโรคในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม จากรายงาน มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงการติดเชื้อโรคนี้สูงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจึงได้ประชุมเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางการป้องกันโรค โดยเฉพาะมาตรการเข้มงวดเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคในฟาร์มมาตรฐาน/โรงฆ่าสุกร/เขียงเนื้อสุกร/ห้องเย็น ซึ่งฟาร์มสุกรในจังหวัดมหาสารคาม มีจำนวนสุกรทั้งหมด 274,279 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 12,699 ราย แยกเป็นฟาร์มสุกรมาตรฐาน 97 ฟาร์ม สุกร 118,404 ตัว และมีจำนวนโรงฆ่าสุกร 8 โรง จำนวนสุกรที่ถูกฆ่าเฉลี่ย 155 ตัว/วัน และได้กำชับให้ปศุสัตว์ทุกอำเภอ เฝ้าสังเกตอาการผิดปกติในสุกรของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่รับผิดชอบทุกอำเภอ และให้รายงานผลข้อมูลการเฝ้าระวังโรคทุกสัปดาห์ พร้อมให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างเข้มงวดในโรงฆ่าสุกร โดยไม่อนุญาตให้นำสุกรที่ไม่ทราบแหล่งที่มา เข้ามาฆ่าชำแหละแปรรูป เพื่อร่วมกันในการป้องกันโรค ASF และให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร/ผู้บริโภคเนื้อสุกร และประชาชนทั่วไป ผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆในจังหวัดฯและ สื่อทางวิทยุชุมชน/หอกระจายข่าวในแต่ละอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจในการร่วมมือในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคสัตว์อุบัติใหม่มีลักษณะ 4 + 1 ได้แก่ 1.ไม่มียารักษา 2.ไม่มีวัคซีนป้องกันโรคในสุกร 3.เชื้อมีความคงทน(เชื้อมีความคงทนในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมสูงมาก) 4.มีอัตราการตายสูง (สุกรติดเชื้อมีอัตราการตายสูงมากและเป็นพาหะตลอดชีวิต) และ 1.ไม่ติดคน
ภาณุวัชร – ข่าว / ศตวรรษ – ภาพ

Facebook Comments