วันที่ 3 ธ.ค. จากกรณีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีกรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวน 4 คน ภายหลังมีประเด็นการยื่นทรัพย์สินตามประกาศของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

โดยกรรมการที่ลาออกอยู่ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ประกอบด้วย 1.นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก 2.นางชุมศรี พจนปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง 3.นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และ 4.นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะมีการคัดเลือกใหม่ในการประชุมบอร์ดสปสช.วันที่ 3 ธันวาคม นี้

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการลาออกของกรรมการ สปสช. สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 4 ท่าน

ปรากฎว่า ยังมีกรรมการในสปสช.ลาออกเพิ่มอีก 2 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ทำหนังสือขอลาออกจากบอร์ดสปสช. ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และกรรมการสัดส่วนจากสภาเภสัชกรรม

ซึ่งมี 2 ท่านสลับกันเข้าประชุม คือ ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม และรศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ กรรมการสภาเภสัชกรรม โดยเหตุผลของการลาออกของผู้แทนสภาเภสัชกรรม เนื่องจากกรรมการสภาเภสัชกรรมจะหมดวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จึงขอลาออกมีผลเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้กรรมการสปสช.ลาออกรวมแล้ว 6 คน

 

ที่มา: ข่าวสด

Facebook Comments