Home Breaking News ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นประธานเปิดโรงเรียนชุมชนชาวนา หลักสูตรการศึกษา “ตักสิลา Model” “ปลูกคนดี ให้มีปัญญา ทำมาหากินเป็น”

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นประธานเปิดโรงเรียนชุมชนชาวนา หลักสูตรการศึกษา “ตักสิลา Model” “ปลูกคนดี ให้มีปัญญา ทำมาหากินเป็น”

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นประธานเปิดโรงเรียนชุมชนชาวนา หลักสูตรการศึกษา “ตักสิลา Model” “ปลูกคนดี ให้มีปัญญา ทำมาหากินเป็น”

วันที่ 5/6/2562 ที่ บ้านปลาปู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดโรงเรียนชุมชนชาวนา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนโดยได้มีการเปิดเป็นหลักสูตรการศึกษา “ตักสิลา Model” “ปลูกคนดี ให้มีปัญญา ทำมาหากินเป็น”โดยกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง และผู้สูงวัยในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาการใช้ชีวิตทั้งทางด้านการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ การผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐาน ปุ๋ยอินทรีย์ สวนสมุนไพร ส่งเสริมการปลูกฝ้าย การทอผ้าฝ้าย การทำผ้ามัดย้อมพื้นถิ่น และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย

นางสาวธีรดา นามให ผู้จัดการโครงการฯ เจ้าของแนวคิดโรงเรียนชุมชนชาวนา เปิดเผยว่า “โรงเรียนชุมชนชาวนา” เริ่มต้นทำกิจกรรมที่ลานวัดบ้านปลาบู่ เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้สอนวิชาทำไร่ไถนาตามชื่อ แต่ชื่อที่ว่าเรียกตามสถานที่อบรม และจุดประสงค์ของการเปิดขึ้นมาสำหรับชาวนาและลูกหลานชาวนาที่มีฐานะยากจน ไร้โอกาสเมื่อเทียบเท่ากับเด็กในเมืองให้มีทักษะชีวิต พร้อมปลูกฝังสำนึกรักบ้านเกิดในคราวเดียวกัน จุดเด่นของการทำงานร่วมกับโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นกลไกการประสานงานที่ดี ซึ่งโรงเรียนให้ความรู้และการทำกิจกรรมจะเสริมทักษะนอกเหนือจากห้องเรียน โดยโรงเรียนชุมชนชาวนาจะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาครูชุมชนซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดา-ปราชญ์ชาวบ้าน ให้รวบรวมความรู้ทั้งหมดไปสอนเด็ก ทำให้คนรุ่นหลังๆเหล่านี้ได้ความรู้ ขณะที่ชาวบ้านเองมีความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ เกิดความรู้สึกหวงแหน และให้คุณค่ากับความรู้เก่าๆที่มีในชุมชน

ที่มา PR.Sarakham ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.