Home Breaking News พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม และทรงให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนในการศึกษาเล่าเรียน ในการนี้ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบแก่เด็กนักเรียน

วันที่ (23 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 397 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอกันทรวิชัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนในเบื้องต้น

ในช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 46 ชุด ไปมอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัย และกล่าวกับนักเรียน ให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และนักเรียนที่รับเครื่องเขียนพระราชทาน ด้วย กับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ อุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ในพื้นที่ บ้านหัวขัว ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,944 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพาย โซนร้อน “โพดุล” และ” คาจิกิ” ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำ ไหลหลาก ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายใน 10 อำเภอ ราษฎรไดรับความเดือดร้อน 1,146 ครัวเรือน

วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว / ศตวรรษ ทัพซ้าย-ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.