พ่อเมืองมหาสารคาม สร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหาร ปลัดอปท.พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ชูโรงหอกระจายข่าวของหมู่บ้านให้มีครบพื้นที่ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ และนายนที มนตริวัติ รอง ผวจ.มหาสารคาม คนใหม่ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์ที่สองของเดือน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบภารกิจที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น และนำไปการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 


นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม ได้มอบนโยบายโดยมุ่งเน้นในเรื่อง การศึกษา การพัฒนาเด็กโดยการสร้างสุขภาพที่ดี การพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพดีและเพียงพอ ระบบระบายน้ำ การจัดการน้ำเสีย การกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการปลอดภัยในพื้นที่ ด้านการจราจร การแก้ไขป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และฝาก อปท.ในทุกพื้นที่เรื่องหอกระจายข่าวของหมู่บ้านให้มีครบพื้นที่ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม มี 13 อำเภอ มีองค์กรส่วนท้องถิ่น 143 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 123 แห่ง

 

ข่าวจาก:ภาณุวัชร คนเชี่ยว/ส.ปชส.มค.

 

Facebook Comments