ครม.เห็นชอบเพิ่มการช่วยเหลือครอบครัวรายได้น้อย ให้อุดหนุนเด็กเป็นเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาและฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยได้ปรับเพิ่มจากปี 2558 และปี 2559 จากเดิมตั้งแต่แรกเกิด- 3 ปี วงเงิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ให้กับครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี ขยายเป็น ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี วงเงินอุดหนุน 600 บาทต่อคนต่อปี และเพิ่มเกณฑ์เงินอุดหนุนเป็นครัวเรือนละไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งการเพิ่มครั้งนี้เด็กที่ได้รับสิทธิ์ปีงบประมาณ 2559-2561จะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงปี 2562 ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยใช้สิทธิ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงอายุครบ 6 ปี และเด็กแรกเกิดที่เกิดในปี 2562 จะได้รีบเงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีตามเงื่อนไข ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมีเด็กแรกเกิดประมาณ 1.44 ล้านคน กรอบวงเงินใช้จ่าย 10,390 ล้านบาท

สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หญิงตั้งครรภ์ สัญชาติไทย และเด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป / กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว / ต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี และต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือกรณีได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สอบถาม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร.02-2555850-7, 02-2539116-7

ข้อมูลข่าวจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments