มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ TOFEL ITP เพียงแห่งเดียวในมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) กับ Institute of International Education (IIE) หรือ สถาบันการศึกษานานาชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี ลงนามร่วมกับ Dr. Jonathan Lembright ตำแหน่ง Regional Director for Southeast Asia พร้อมพยานร่วมลงนาม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ และ คุณสินชัย เล็กวานิชกุล ตำแหน่ง IIE/SEA Assessment Account Manager และสักขีพยานบุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดศูนย์สอบ TOFEL ITP ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจะเป็นศูนย์สอบเพียงแห่งเดียวในจังหวัดมหาสารคาม

มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ TOFEL ITP

ข้อมูลเกี่ยวกับ TOEFL® ITP เป็นการสอบสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับกลางถึงระดับสูง โดยข้อสอบ TOEFL® ITP เพื่อประโยชน์ ดังนี้
• ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงความสามารถและข้อบกพร่องทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง
• สะดวกสำหรับสถาบันการศึกษาในการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนหรือผู้สอน
• มีการทดสอบทักษะในด้านการฟัง ไวยากรณ์การเขียน/โครงสร้างประโยค และการอ่านจับใจความ
• สามารถจัดสอบได้ตามวันและเวลาที_สถาบันการศึกษาสะดวก พร้อมรับผลการสอบภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ TOFEL ITP

TOEFL® ITP เป็นข้อสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาทางวิชาการที่ครอบคลุม และมีการใช้จริงในชั้นเรียน จึงทำให้ข้อสอบ TOEFL® ITP เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาในการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน/นักศึกษา ดังนี้
• การวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (intensive program) ที่นักเรียน/นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
• การติดตามพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของนักเรียน/นักศึกษา สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ
• การสอบเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการอ่าน
• การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร non-degree ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการยอมรับคะแนน TOEFL® ITP ของสถาบันการศึกษา
• การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศที่มิได้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
• การรับเข้าศึกษาและการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรความร่วมมือระดับนานาชาติที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรม
• การคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา เพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการของผู้สมัคร

เว็บไซต์ : https://goo.gl/Umzg7f

ภาพ : นายแสงเทียน วงษาเวียง
ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Facebook Comments