สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นำคณะทำงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน


ด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามนโนบายสานพลังประชารัฐจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐ ที่มุ่งการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก คือ สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความสุข โดยได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานในระดับพื้นที่ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ ด้านการเกษตร การแปรรูป การท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การดำเนินงานรูปแบบประชารัฐ


ในด้านการเกษตร โดยเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มาจากการเกษตร จำนวน อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้มีการแปรรูป ส่งเสริมการขาย ด้านการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดที่คัดเลือกร่วมกันมาดำเนินการ และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ได้มีการต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิธี ให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน จำนวน 5 ชุมชน โดยเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีต้นแบบ จังหวัด 1 ชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีระดับจังหวัด 1 ชุมชน และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี 41 หมู่บ้าน จังหวัดละ 3 หมู่บ้าน โดยตั้งเป้าให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน ชุมชนมีรายได้สูงขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562 ต่อไป

ข้อมูลข่าวจาก: ภาณุวัชร คนเชี่ยว/ส.ปชส.มค.

Facebook Comments