จ.มหาสารคาม รณรงค์และสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร โครงการส่งเสริมผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ผลักดันเกษตรกรให้สนใจการผลิตข้าวอินทรีย์รองรับความต้องการของตลาด

มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ (28พ.ค.61)ที่แปลงสาธิตข้าวอินทรีย์ ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะชิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์สาธิตโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมสาธิตการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้แรงงานกระบือไถคราด และเยี่ยมชมฐานความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังสาธิตการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐด้วย

มหาสารคาม

มหาสารคาม

นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 จำนวน 2,071,655 ไร่ มีพื้นที่เข้าร่วมส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ในกิจกรรมหลักส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร จำนวน 11 อำเภอ พื้นที่ 10,000 ไร่ เกษตรกร 1,000 ราย ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ของจังหวัดมหาสารคามถือว่ามีจำนวนน้อย ผลผลิตข้าวอินทรีย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากเกษตรกรได้รับใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์น้อย จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปประธรรม จังหวัดมหาสารคามจึงจัดงานรณรงค์สาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อสาธิตให้เกษตรกรเกิดความสนใจและตระหนักถึงการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีเกษตรกรร่วมงานจำนวน 500 คน ได้รับความร่วมมือจากอำเภอนาดูน ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานาดูน บริษัทคูโบต้ามหาสารคาม จำกัด และองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

มหาสารคาม

มหาสารคาม

ที่มา…ชัยชนะ แดงทอง/ข่าว
อรรถกร/ภาพ…ส.ปชส.มหาสารคาม

 

Facebook Comments