มหาสารคาม รวมใจ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

ที่ บริเวณแหล่งน้ำบึงแพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอโกสุมพิสัย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบึงแพง เป็นภารกิจส่วนรวมที่เป็นสาธารณะอันจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนจำนวนมาก เพื่อให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มีผลผลิตจากสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ประชาชนมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำบริโภคอย่างเพียงพอ สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่พี่น้องประชาชน และมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้แก่ประชาชน เพื่อให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยได้มีโอกาสเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

ด้านนายสุรพงษ์  ศิริเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคามจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยร่วมกับ อำเภอโกสุมพิสัยและเทศบาลตำบลแพง คัดเลือกแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นปลากินพืชชนิดต่างๆ เช่น ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลาบึก และปลานิล รวมทั้งสิ้น จำนวน 215,210 ตัว ณ แหล่งน้ำบึงแพง หมู่ที่ 1,5,9,11,13 และ หมู่ที่ 14 บริเวณวัดชัยประสิทธิ์ ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรเดช หนึ่งชนะ

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.มหาสารคาม

Facebook Comments