มหาสารคาม

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ที่ จ.มหาสารคาม

มหาสารคาม

มหาสารคาม
วันนี้ (7 ธ.ค. 60) ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน” ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 490 ราย พระสงฆ์ 10 รูป ประกอบด้วยผู้ประสบปัญหาด้านไม่มีทุนประกอบอาชีพ ด้านรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ด้านมีบุตรมากไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ด้านครอบครัวมีภาระเลี้ยงดูผู้ประสบปัญหา ผู้ป่วยโรคร้ายแรง/เจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้ประสบปัญหาด้านหลงลืมชราภาพ โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมในพิธี ด้วยความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

มหาสารคาม

มหาสารคาม

มหาสารคาม
นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ กล่าวว่า ด้วยพระองค์ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบกับทุกข์ภัยต่างๆ จึงทรงมีพระดำริให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคาม เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยพระองค์ทรงมีพระดำรัสว่า “จะทรงเป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนในการต่อสู้กับทุกข์ภัยต่างๆ ซึ่งถ้าประชาชนมีจิตใจเข้มแข็งแล้ว ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆไปได้”

มหาสารคาม

มหาสารคาม
…ชัยชนะ แดงทองคำ-ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว …มอส-กาชาด,นศ.ฝึกงาน/ภาพ

 

Facebook Comments