ประหารชีวิต / เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช รักษาการผอ.สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล กล่าวถึง กระแสคัดค้านโทษประหารของประเทศไทยในรอบ 9 ปี ว่า ตอนนี้สถาบันสิทธิมนุษยชนฯ ม.มหิดล กำลังร่วมมือกับ มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม ผลักดันโครงการรณรงค์ยกเลิกโทษประหาร เพราะตามหลักการเราเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

แม้เขาบางคนจะมีพฤติกรรมทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต แต่เราก็มีความเชื่อว่ามนุษย์จะสามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งมนุษย์ด้วยกันก็ไม่อาจตัดสินให้ใครอยู่หรือตายได้ สังคมโลกที่พัฒนาแล้วก็ยึดไปตามหลักการดังกล่าว หลายประเทศยกเลิกโทษประหารจนเป็นบรรทัดฐานไปแล้ว

ส่วนสังคมไทยเองก็กำลังถกเถียงกันอยู่ ก็จะสะท้อนถึงความเข้าใจปรัชญานี้ การสนับสนุนโทษร้ายแรงก็จะสะท้อนว่า เราไม่สนใจชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งโทษประหารก็บ่งบอกเราแล้วว่า ไม่อาจลดการก่ออาชญากรรมร้ายแรง ค้ายาเสพติด ให้ลดน้อยลง จึงจำเป็นที่สังคมไทยต้องขบคิดการยกเลิกโทษประหารอย่างจริงจัง

ที่มา:

Facebook Comments