Home Breaking News ศาล รธน.ไม่รับคำร้องปม ‘บิ๊กตู่’ ถวายสัตย์ไม่ครบ ชี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลใด

ศาล รธน.ไม่รับคำร้องปม ‘บิ๊กตู่’ ถวายสัตย์ไม่ครบ ชี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลใด

ศาล รธน.ไม่รับคำร้องปม ‘บิ๊กตู่’ ถวายสัตย์ไม่ครบ ชี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลใด

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีมติกรณีคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นเรื่องให้พิจารณากรณีคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฎิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 ผลการพิจารณา

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา เนื่องจากการถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์ดังกล่าว เป็นการกระทำทางการเมือง ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์ อันอยู่ในความหมายของการกระทำของรัฐบาล ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาของศาล รธน.  จึงไม่อาจรับคำร้องไว้ได้ และการถวายสัตย์ดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.