สนง.ปภ.มหาสารคาม เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รุ่นที่ 8 ค้นหาจุดเสี่ยง และแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 8 โดยมีนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธานเปิดงาน

 

นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมโครงการนี้ ต้องการสร้างความตระหนักและองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน หมู่บ้าน โดยการนำนโยบาย “ประชารัฐ” เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ ด้วยการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ช่วยกันค้นหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ และหาแนวทางนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน หมู่บ้าน อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรจากที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม มาร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

 

Facebook Comments