Home Breaking News สรุปสถานการณ์อุทกภัย จ.มหาสารคาม ใน 3 อำเภอ ได้รับความเดือดร้อนกว่า 17,000 ครัวเรือน

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จ.มหาสารคาม ใน 3 อำเภอ ได้รับความเดือดร้อนกว่า 17,000 ครัวเรือน

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จ.มหาสารคาม ใน 3 อำเภอ ได้รับความเดือดร้อนกว่า 17,000 ครัวเรือน

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัดมหาสารคาม รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 3 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 17,000 ครัวเรือน ระดับน้ำในแม่น้ำชีเริ่มลดลง

(8พ.ย.60)ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัดมหาสารคาม รายงานข้อมูลมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีลดลง 3 ซม. พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 51,043 ไร่ ท่วมบ้านพักอาศัย จำนวน 13 ตำบล 102 หมู่บ้าน 7,067 ครัวเรือน วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง มีหมู่บ้านที่ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ 6 หมู่บ้าน 640 ครัวเรือน

อำเภอกันทรวิชัย น้ำในแม่น้ำชีลดลง 4 ซม. พื้นที่ถูกน้ำท่วม 7 ตำบล จำนวน 68 หมู่บ้าน 6,637 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 53,480 ไร่ หมู่บ้านที่ถูกตัดขาดการสัญจรต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ 2 หมู่บ้าน คือบ้านใคร่นุ่น หมู่ 10 และหมู่15 รวม 120 ครัวเรือน ถนนระหว่างหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสัญจรลำบาก 8 เส้นทาง

อำเภอเมืองมหาสารคาม แม่น้ำชีลดลง 4 ซม. น้ำท่วมพื้นที่ 6 ตำบล 93 หมู่บ้าน 16,761 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 15,971 ไร่ วัด/สำนักสงฆ์ 19 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสัญจรไม่ได้ 8 หมู่บ้าน ใน 5 ตำบล หมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมต้องใช้เรือสัญจร 3 หมู่บ้าน คือบ้านดอนโด ต.แก่งเลิงจาน 92 ครัวเรือน บ้านท่าค้อ หมู่ 14 ต.ลาดพัฒนา 84 ครัวเรือน บ้านดอนไฮ หมู่ 1 ต.ห้วยแอ่ง 57 ครัวเรือน ถนนชำรุด 18 สาย พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย จำนวน 15,971 ไร่
ข้อมูลข่าวจาก: ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.