ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

อัตราเงินเดือน 11280 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน 11280 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการจัดการงานบุคคลทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

 

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครในแต่ละตำแหน่ง (อยู่ในรายละเอียดเพิ่มเติม) รายละเอียดเพิ่ม www.moc.go.th

Facebook Comments