Home Breaking News สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  จัดงาน “สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล ” ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  จัดงาน “สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล ” ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  จัดงาน “สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล ” ประจำปี 2562

วันที่ (17 พ.ค. 62) ที่ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2562 (OTOP Product Champion:OPC)

            นางปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กรมพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion) ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี ต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการเปิดให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดทั้งปี จากเดิมเปิดให้ลงทะเบียน 2 ปีต่อครั้ง ทำให้ยอดการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จังหวัดมหาสารคาม มีข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1,487 ราย/กลุ่ม จำนวนผลิตภัณฑ์ 2,478 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

            สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งเข้ารับการคัดสรรฯ รวมทั้งสิ้น 424 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 5 ประเภท คือ  1.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 162 ผลิตภัณฑ์  2.ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 183 ผลิตภัณฑ์  3.ประเภทอาหาร จำนวน 60 ผลิตภัณฑ์  4.ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ และ  5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการคัดสรรฯ ในครั้งนี้ เป็นการกลั่นกรองให้ค่าคะแนนส่วน ก และ ข ในระดับจังหวัด แล้วส่งผลไปคัดสรรฯ ให้ค่าคะแนนส่วน ค ในระดับประเทศ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคจากภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคีการพัฒนา ในการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ฯ ในครั้งนี้ด้วย

ที่มา : สวท.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.