Home Breaking News อบจ.โคราช รับสมัครงานราชการ ครั้งใหญ่ จำนวน 256 อัตรา

อบจ.โคราช รับสมัครงานราชการ ครั้งใหญ่ จำนวน 256 อัตรา

อบจ.โคราช รับสมัครงานราชการ ครั้งใหญ่ จำนวน 256 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบราชการ

1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 20 ตำแหน่ง 86 อัตรา


1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 5 อัตรา
3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
4) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
5) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
6) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 2 อัตรา
7) ตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
8) ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 3 อัตรา
9) ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
10) ตำแหน่งผู้ช่วยโภชนากร จำนวน 2 อัตรา
11) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
12) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา
13) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา
14) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
15) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
16) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 6 อัตรา
17) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา
18) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา
19) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 7 อัตรา
20) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา


1.2 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 10 ตำแหน่ง 57 อัตรา


1) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 2 อัตรา
2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 6 อัตรา
3) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 6 อัตรา
4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 4 อัตรา
5) ตำแหน่งพนักงานขับรถบัส จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 21 อัตรา
7) ตำแหน่งพนักงานวิทยุ จำนวน 3 อัตรา
8) ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 4 อัตรา
9) ตำแหน่งช่างปูน จำนวน 3 อัตรา
10) ตำแหน่งช่างก่อสร้าง จำนวน 7 อัตรา


1.3 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง จำนวน 113 อัตรา


1) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 45 อัตรา
2) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 41 อัตรา
3) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 12 อัตรา
4) ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 9 อัตรา
5) ตำแหน่งยาม จำนวน 4 อัตรา
6) ตำแหน่งคนงานเกษตร จำนวน 1 อัตรา
7) ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://koratpao.thaijobjob.com/
ระหว่างวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 – วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.