คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส นำนิสิตใหม่ นุ่งผ้าซิ่น โสร่งพื้นเมือง ศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณสำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ในโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มเรียนจริง

มมส.

 

มมส.

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเข้ารับการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ รองคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย บุคลากรฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นำนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 จำนวน 80 คน แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง นิสิตหญิงนุ่งผ้าถุงหรือผ้าซิ่น นิสิตชายนุ่งโสร่ง และ ผ้าพาดผ่าเป็นผ้าเบี่ยง สืบสานธรรมเนียมการแต่งกายสมัยโบราณอีสาน เมื่อเข้าวัดหรือโบราณสถาน จะนิยมพาดบ่าไม่ผูกที่เอว ซึ่งการแต่งกายลักษณะนี้ เป็นอัตลักษณ์ของนิสิตวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อสถานที่ ถูกกาลเทศะ และเคารพโบราณสถาน

มมส.

มมส.

โดยได้ลงพื้นที่ทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ พระบรมธาตุนาดูน พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เขตพื้นที่นาดูน กู่สันตรัตน์ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมเรียนรู้วิชาพื้นฐานด้านวัฒนธรรม ในพื้นที่จริง ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ มณีโชติ ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

มมส.

มมส.

ภาพ : ธีรพันธ์ ถนอมพันธ์
ข่าว : เขตตะวัน เพชรกรรม
ที่มา : คณะวัฒนธรรมศาสตร์

 

Facebook Comments