เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 61 ที่บ้านสวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมพร้อมร่วมจัดทำกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนของโครงการ

 

นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญคือ ให้มีการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เป็น 5,000,000 ไร่ในปี 2564 โดยสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยว ไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรธรรมชาติ เกษตรกรรมผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้กำหนดพื้นที่พร้อมในการขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนในปี 2562 แล้วจำนวน 2 แสนห้าหมื่นไร่ เพื่อการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ในจังหวัดมหาสารคามต่อไป

 

ภาณุวัชร คนเชี่ยว ข่าว/ส.ปชส.มค.

 

Facebook Comments