Home Breaking News ผู้สูงอายุเตรียมเฮ ! สนช. จ่อเพิ่มเบี้ยยังชีพให้อีกเดือนละ 100 บาท

ผู้สูงอายุเตรียมเฮ ! สนช. จ่อเพิ่มเบี้ยยังชีพให้อีกเดือนละ 100 บาท

ผู้สูงอายุเตรียมเฮ ! สนช. จ่อเพิ่มเบี้ยยังชีพให้อีกเดือนละ 100 บาท

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล็งพิจารณาเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกเดือนละ 100 บาท 5 ตุลาคม นี้ ดึงเงินกองทุนภาษีบาป 4 พันล้าน มาใช้เพิ่มสวัสดิการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงความคืบหน้าแนวทางการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่า ในวันที่ 5 ตุลาคม นี้ ที่ประชุม สนช. จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ในวาระแรก 6 มาตรา ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การนำเงินกองทุนภาษีบาป 2% หรือประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี มาเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกเดือนละ 100 บาท

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพราว 2.15 ล้านคน โดยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ไม่ใช่ข้าราชการ หรือได้รับบำเหน็จบำนาญอย่างอื่น ซึ่งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ดังนี้

– ช่วงอายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงิน 600 บาทต่อเดือน

– ช่วงอายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือน

– ช่วงอายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

– ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

นพ.เจตน์ กล่าวอีกว่า ส่วนของภาษีบาป 2% จำนวน 4,000 ล้านบาทนั้น จะนำมาเพิ่มค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,400 ล้านบาท และที่เหลืออีก 1,600 ล้านบาท จะนำไปเป็นสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การซ่อมแซมและสร้างบ้าน, การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยกฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ที่มา: kapook

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.