ประกาศจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง ดังนี้
1.พนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 14 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,730 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา

2.พนักงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,730 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิติศาสตร์

3.พนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,730 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา อักษรศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์

 

4.พนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,730 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

5.พนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,730 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การคลัง หรือ เศรษฐศาสตร์การเงินและการบัญชี

6.พนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,730 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การจัดการ พาณิชยศาสตร์ การบริหาร หรือ คอมพิวเตอร์

 

การรับสมัครสอบพนักงาน
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบเจ้าหน้าที่ สามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง  ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา http://www.ksp.or.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดการรับสมัคร ไฟล์รายละเอียดงาน

 

Facebook Comments