Home Breaking News เปิดหลักเกณฑ์ ผู้ได้รับสิทธิ์ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยรับเงิน 5,000 บาท 

เปิดหลักเกณฑ์ ผู้ได้รับสิทธิ์ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยรับเงิน 5,000 บาท 

เปิดหลักเกณฑ์ ผู้ได้รับสิทธิ์ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยรับเงิน 5,000 บาท 

 จากสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชัน “คาจิกิ” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จนถึงปัจจุบันทำให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายในพื้นที่อย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรที่รอการ เก็บเกี่ยวรุนแรงอย่างมาก ทำให้พืชผลหลัก ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย สิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือนที่อาศัยอยู่ประจำ ได้รับความเสียหาย รวม 32 จังหวัด ขณะนี้ ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ


เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ที่มีการประกาศ เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือประกาศ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครัวเรือนละ 5,000 บาท จำนวน 418,480 ครัวเรือน วงเงิน 2,092,400,000 บาท

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินช่วยเหลือให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยบ้านที่อยู่อาศัยประจำ ประสบภัยกรณีใดกรณีหนึ่ง ใน 3 กรณี ดังนี้
1.1 น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
1.2 บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
1.3 บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลน ถล่ม

 2. เงื่อนไข
2.1 ทั้ง 3 กรณี ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบ สาธารณภัย หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ อำเภอออกให้ ทั้งนี้ ต้องมีการประชาคมในหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ประสบสาธารณภัย
2.2 กรณีที่มีประสบภัยซ้ำซ้อนทั้ง 3 กรณี ให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงกรณีเดียว
2.3 กรณีที่ประสบภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” พายุดีเปรสชัน “คาจิกิ” หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงเหตุการณ์เดียว

ข้อมูลข่าวจาก : กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.