“กรมปศุสัตว์” เผยพบเชื้อหมาบ้าใน ‘โค’ ร้อยละ 5.69 เป็นอันดับ 2 รองจากที่พบในสุนัข ขณะที่สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดแล้ว 37 จังหวัด ส่วนหมา-แมว มีเจ้าของพาไปฉีดวัคซีนเพียงร้อยละ 50

 

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยสำนักงานควบคุมป้องกันบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 ช่วงวันที่ 1 ม.ค.-8 มี.ค. พบการเกิดโรคในพื้นที่ 37 จังหวัด จำนวน 346 ตัวอย่าง จากตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด 2,358 ตัวอย่าง คือร้อยละ 14.67 จังหวัดที่พบโรคมากที่สุดคือ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม สงขลา กาฬสินธุ์ เชียงราย อำนาจเจริญ ชลบุรี ศรีสะเกษ เชียงราย ชนิดสัตว์ที่พบมี 3ชนิด เรียงลำดับจากที่พบมากไปหาน้อย คือ สุนัข ร้อยละ 91.33 โค ร้อยละ 5.69 และแมว ร้อยละ 2.02 ตัวอย่างที่พบเชื้อผลบวกสุนัข แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 30.64 ไม่มีเจ้าของร้อยละ 30.64 และไม่ทราบประวัติร้อยละ 7.23 และพบว่าสุนัข แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 45.38 สำหรับข้อมูลการให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ปี 2561 สัตว์มีเจ้าของฉีดวัคซีนร้อยละ 50.20 และสัตว์ไม่มีเจ้าของฉีดวัคซีนร้อยละ 13.50 ไม่ทราบประวัติร้อยละ36.25  ข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว สุนัข มีเจ้าของเพศผู้ 2,095,915 ตัว เพศเมีย 1,360,160ตัว แมว มีเจ้าของเพศผู้ 507,866 ตัว เพศเมีย 555,658 ตัว ไม่มีเจ้าของไม่ระบุเพศ 34,954 ตัว ซึ่งในปี61 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้งบในการสำรวจสุนัข แมว จำนวน 60,000,000 บาท

 

ข้อมูลและภาพข่าวจาก

Facebook Comments