🦀🦀 สหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช จำกัด ส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงปูอินทรีย์ สร้างรายได้ดี มีตลาดรองรับที่ชัดเจน รายได้ที่แน่นอน ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
.
🧑🧑 นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปูดำเป็นสัตว์น้ำมีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกำลังได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปูไข่ ทำให้ราคาในท้องตลาดค่อนข้างสูง


.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่สหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อทำการเลี้ยงปูอินทรีย์ โดยเน้นปูดำเป็นหลัก เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรสมาชิก
.
ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมอาชีพด้านประมงให้กับสหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช จำกัด เลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติอยู่แล้ว ทั้งกุ้ง ปลา และปู ต่อมาในปี 2560 เห็นว่าปูดำเป็นที่ต้องการของตลาดและราคาค่อนข้างดี จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการเลี้ยงปูแบบอินทรีย์ปีละ 30 รายๆ ละ 3,000 บาท และขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ประมงมาให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงปูอินทรีย์อย่างถูกวิธี จึงมีแผนว่าจะขยายการผลิตเพิ่ม โดยขณะนี้กำลังประสานกับประมงในพื้นที่เพื่อทำในรูปแบบของธนาคารปู
.
🧑🧑 นายอาทิตย์ มุสิกวงศ์ ประธานสหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช จำกัด กล่าวว่า เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สหกรณ์ฯ จึงคัดเลือกสมาชิกที่มีความสมัครใจเลี้ยงปูแบบอินทรีย์ 30 ราย โดยสหกรณ์ฯ จัดซื้อลูกพันธุ์ปูดำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกเพื่อนำไปเลี้ยง
.
🦀🦀 การเลี้ยงแบบอินทรีย์ เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติในพื้นที่ 30 ไร่ หลังจากปล่อยไปเป็นเวลา 2 เดือน ก็สามารถจับมาขายได้
.
ทั้งนี้ ใช้วิธีการจับแบบดั้งเดิม เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับระบบนิเวศ เนื่องจากพื้นที่ในการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน

Facebook Comments