คณะกรรมการ สถานานุบาลองค์กรปกครองท้องถิ่น ประกาศลดดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทเหลือ 0.25 % ต่อเดือน รับช่วงเปิดเทอมระยะเวลา 2 เดือน ลดภาระผู้ปกครอง เผย ตั้งแต่ 1 เม.ย. ลดดอกเบี้ยไปแล้วกว่า 7 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพิ่มเติมในช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

ทั้งนี้ มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของอปท. ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2562 – 31 พ.ค. 2562 (กำหนดระยะเวลา 2 เดือน)

สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.25 ต่อเดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้สถานธนานุบาลของ อปท. กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม นั่นคือเงินต้นที่ไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.50 บาท ต่อเดือน สำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 1 บาท ต่อเดือน

สำหรับ นโยบายนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อนด้านการเงิน ทั้งรายเก่า รายใหม่ ที่เข้ามาใช้บริการของสถานธนานุบาลของอปท. โดยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2562 มีผู้มาใช้บริการและได้รับการช่วยเหลือในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว จำนวน 57,048 ราย คิดเป็นจำนวนดอกเบี้ยการรับจำนำที่ได้ปรับลดกว่า 7 ล้านบาท

ที่มา smartsme

Facebook Comments