ประกาศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561 จำนวนหลายอัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ
1. ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. ต้องเป็นชาย โสด อายุ 15 – 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา ( 1 เมษายน 2543 – 31 มีนาคม 2546) สำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 21 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พศ.2540) และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมาแสดง
3. ต้องมีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ระหว่างเข้ารับการศึกษา
1. เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
2. ส่วนเบี้ยเลี้ยง ทางราชการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 111 บาท
3. และค่าวัสดุฝึก ทางราชการจะจ่ายค่าวัสดุฝึกให้
4. มีที่พักในโรงเรียนให้ระหว่างเข้าศึกษา
5. และให้รักษาพยาบาล (ฟรี)

สำเร็จการศึกษา
1. จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ทางราชการจะบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม อัตราเงินเดือนขั้นต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ ได้โดยขออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับราชการ

การรับสมัครสอบ
โดยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.mtts.ac.th/

 

Facebook Comments