ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วย ก.ธ.จ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการซ่อมสร้างถนน แก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 800 ครัวเรือน

มหาสารคาม

 

มหาสารคาม

 

วันนี้ (30 ส.ค. 60) ที่บ้านตำแย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยนางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม (ก.ธ.จ.มหาสารคาม) ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านตำแย ตำบลโพธิ์ชัย – บ้านชาด ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม ระยะทาง 856 เมตร กว้าง 6 เมตร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินโครงการ

นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวว่า โครงการสร้างถนนสายบ้านตำแย – บ้านชาด เป็นโครงการที่ต้องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง เนื่องจากเดิมถนนสายนี้ก่อสร้างมานานและเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เกิดความชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ มีแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ วงเงินโครงการ 2,500,000 บาท มีการเบิกจ่าย 2,230,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 270,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงานเดือนเมษายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการติดตามตรวจสอบ ปรากฏผลงานเป็นที่น่าพอใจ เสร็จสิ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ 8 หมู่บ้าน ประชากร 2,830 คน จำนวน 800 ครัวเรือน ที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทางและขนส่งระหว่างชุมชน และเชื่อมต่อไปสู่ตัวเมือง รวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

มหาสารคาม

 

นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ กล่าวถึงการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.มหาสารคาม ว่า ในปีงบประมาณ 2560 ถือว่ามีความเข้มแข็งมาก มีการทำงานเป็นทีม มีการลงพื้นที่ไปสอดส่องอย่างใกล้ชิดแล้วมารายงานพร้อมกับเสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้องในที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ดี ช่วยรักษาผลประโยชน์งบประมาณแผ่นดิน และป้องปราบไม่ให้เกิดการทุจริต ซึ่งมั่นใจว่าในปีงบประมาณ 2561 การสอดส่องดูแลและการเสนอแนะของ ก.ธ.จ.มหาสารคาม จะมีความเข้มข้น พร้อมทั้งช่วยรักษาผลประโยชน์จากการใช้งบประมาณได้มากขึ้น

มหาสารคาม
ที่มา: ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

Facebook Comments