คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม แนะการป้องกันโควิด-19 (COVID-19)

คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม แนะการป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน
นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม แจ้งการป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคลากร ในหน่วยงาน ควรปฏิบัติ ดังนี้


1. ก่อนไปทำงานควรจะเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้สำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน
2. หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือถ้ามีเหตุจำเป็นให้ต้องไปทำงาน ควรสวมหน้ากากอนามัย และหากไม่มีหน้ากากอนามัยให้ขอหน้ากากอนามัยจากห้องพยาบาลในหน่วยงาน
3. สังเกตเห็นเพื่อนร่วมงาน มีอาการ ไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งห้องพยาบาล เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย ให้พนักงานหรือแนะนำให้บุคคลดังกล่าว สวมหน้ากากอนามัย

กรณีมีบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศที่พบ การระบาด
1. ติดตามรายชื่อประเทศหรือเมืองที่มีการระบาดก่อนวางแผนการเดินทางโดยสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค
2. งดหรือเลื่อนการเดินทางโดยไม่จำเป็นไปยังประเทศหรือเมืองดังกล่าว
3. หากหลีกเลี่ยงการเดินทางไม่ได้ ควรมีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ
4. เมื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเมืองที่มีการระบาด ควรใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่แออัดหรือ
คนพลุกพล่าน และปฏิบัติตามคำแนะนำของประเทศนั้น อย่างเคร่งครัด
5. ระหว่างการเดินทาง หากมี ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ควรไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา อย่างถูกต้อง พร้อมขอให้ขอใบรับรองแพทย์หากไม่ได้ป่วยด้วยโควิด- 19
6. เมื่อจะเดินทางกลับประเทศไทย หากมีอาการป่วยก่อนโดยสารเครื่องบิน ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบินทราบ ล่วงหน้า เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ท่านอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นเครื่องบินหากมีอาการป่วยอยู่และไม่มีใบรับรองแพทย์
7. หลังกลับจากประเทศที่มีการระบาด ตามประกาศ


กรมควบคุมโรคภายใน 14 วัน ให้สวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางระหว่าง 14 วัน ที่สังเกตอาการ ให้แยกเครื่องใช้ส่วนตัว ไม่รับประทานอาหาร หรือ พูดคุยใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้อื่น งดการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก งดการเข้าประชุมการไปสถานที่ ที่คนพลุกพล่าน เช่น ตลาดห้างสรรพสินค้าร้านอาหารควรอยู่ในที่พักอาศัยเป็นหลักทั้งนี้การให้หยุดงานลางานหรือทำงานจากบ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
8. หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานข้อมูลการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 095 180 7712 หรือ
สายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค – สุจิตรา-ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม


อ่านข่าวสารเพิ่มเติมคลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.