นายกรัฐมนตรีเผยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 เฉพาะในปีภาษี 2563

นายกรัฐมนตรีเผยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 เฉพาะในปีภาษี 2563 ไม่กระทบรายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐในอนาคต

วันที่ (2 มิ.ย.63) เวลา 12.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชาสัมพันธ์หนังสือ “โลกเปลี่ยน คนปรับ: หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รัฐบาล “มั่นคง มั่นคั่ง อย่างยั่งยืน” เพื่อให้ประชาชนร่วมรับมือกับโลกวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายกรัฐมนตรีเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 เฉพาะในปีภาษี 2563 จึงมีการพิจารณายกร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ เพื่อไม่ให้กระทบกับรายได้จัดเก็บภาษีในอนาคต พร้อมขยายเวลาการชำระภาษีจากเดิมที่ต้องชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้ รัฐบาลยังจะต้องหารือเรื่องมาตรการที่เหมาะสมสำหรับบางท้องถิ่นที่อาจประสบปัญหาเรื่องรายได้จากการจัดเก็บภาษีด้วย

นายกรัฐมนตรี เผยจากการพบปะหารือกับสมาคมเกษตรกร ชาวนา แสดงความพอใจในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล เพียงเพิ่มเติมให้มีการจัดหาแหล่งน้ำใกล้เคียงพื้นที่ชุมชนและแหล่งที่อยู่ ซึ่งรัฐบาลต้องพิจารณารอบคอบ โดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำ ซึ่งอาจใช้พื้นที่ของรัฐ นอกจากนี้ ยังสั่งการให้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือปัญหาอุทกภัยสำหรับฤดูฝน รวมทั้ง ติดตามแผนงานที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กำหนดในพื้นที่อื่น ๆ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ให้เพียงพอแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งน้ำเพื่อการเกษตร การบริโภค การอุตสาหกรรมและน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ รวมถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งด้วย

………….

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก


อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติมคลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.