สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ.  จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

การรับสมัคร

รับสมัคร วันที่ 1-21 มี.ค. 2560 สามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง website สำนักงาน ก.พ. http//job2.ocsc.go.th

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 117 อัตรา

ประกาศจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

จำนวน 101 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่เว็บไซต์ www.amlo.job.thai.com

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 จำนวน 600 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 จำนวน 600 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 – 45 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะนิติกรที่มีประสบการณ์) ในวันที่ยื่นใสมัครออนไลน์
 2. ผู้สมัครเพศชายต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาวะทางทหาร ได้แก่ สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด .3 (กรณีรับราชการทหาร)
 3. ผู้สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

– TOEIC แบบ Personal    500 คะแนน

– TOEFL (PBT)                500  คะแนน

– TOEFL (CBT)               173    คะแนน

– TOEFL (IBT)                 61      คะแนน

– IELTS                            ระดับ 5 คะแนน

– CU-TEP                         60       คะแนน

– TU-GET                         500     คะแนน

การรับสมัคร

สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2560

** รอประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ยังไม่เปิดให้สมัครในขณะนี้)**

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

ประกาศจาก สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

 1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์บริหารรัฐกิจ

 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สถิติ

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

 1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา พันธุศาสตร์

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ คอมพิวเตอร์ สถิติ

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/0By4okQXgNCOmLXBPS003T0FXN1U

 

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 18 อัตรา

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

 

 1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวดัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้มนระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

อัตราเงินเดือน 17500-19250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวศาสตร์ หรือทางสัตวบาล

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://person.dld.go.th  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

กรมอู่ทหารเรือ เปิดสอบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน 82 อัตรา

ประกาศจาก กรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2560 กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2560 จำนวน 80 อัตรา และบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจในควบคุมของกองทัพเรือ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2. เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 – 18 ปี (เกิด 1 พฤษภาคม 2542 ถึง 30 เมษายน 2545)นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย

4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง 18 – 30 และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด

5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา

6. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา

7. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด

9. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด

10. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด

11. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

สิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

1. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน

2. ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน

3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

4. ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์

5. เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ 3 ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 87 บาท

6. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช. ของกระทรวงศึกษาธิการ

7. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม

การรับสมัครสอบ

1.สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

เปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

2.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/ndas

เปิดรับสมัคร 23 มกราคม – 20 มีนาคม 2560 โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นลำดับ ชำระเงินจำนวน 150 บาท ผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ใส่รหัสโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Comp Code) 4 หลัก คือ NDAS ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

กรมป่าไม้ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 185 อัตรา

ประกาศจาก กรมป่าไม้ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 185 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา

4. เจ้าหน้ าที่การเกษตร จำนวน 4 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 9 อัตรา

6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 99 อัตรา

7. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 13 อัตรา

8. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 10 อัตรา

9. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

10. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

11. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

12. ช่างเขียนแผนที่ จำนวน 1 อัตรา

13. ช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา

14. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

15. พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 10 อัตรา

16. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 2 อัตรา

17. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

18. นิติกร จำนวน 7 อัตรา

19. บุคลากร จำนวน 3 อัตรา

20. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

21. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.forest.go.th หรือ http://job.forest.go.th

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 2 อัตรา

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

 1. ตำแหน่ง เสมียนงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

วุฒิ ปวช. การบัญชี

 1. ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 2 อัตรา (เฉพาะทหารกองหนุน)

รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุ 22 – 30 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์

 1. ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา

วุฒิ ปวช. ช่างยานยนต์

 1. ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา (เฉพาะทหารกองหนุน)

รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุ 22 – 30 ปี วุฒิ ปวช. ช่างยานยนต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี

– เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกไว้

– ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการ พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมสรรพาวุธทหารบก วัดได้

 

การรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อม และสมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ordnancerta.com/index.php

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม

จำนวนตำแหน่งว่าง 14 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องในหัวข้อลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 1.1 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านคอมพิวเตอร์)

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทำเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านนโยบายแผน)

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องในหัวข้อลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 1.3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องในหัวข้อลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 1.4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. ตำแหน่ง นิติกร

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องในหัวข้อลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 1.5 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dip.job.thai.com/

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 20 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th/