สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 70 อัตรา

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 13 อัตรา
2.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 10 อัตรา
4.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา
5ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จำนวน 11 อัตรา
6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา

8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
9.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 4 อัตรา
10.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 7 อัตรา
11.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา
12.ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน 2 อัตรา
13.ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
14.ตำแหน่งพนักงานธุรการ  จำนวน 2 อัตรา
15.ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน 1 อัตรา
16.ตำแหน่งพนักงานเปล  จำนวน 1 อัตรา
17.ตำแหน่งพนักงานซักฟอก  จำนวน 1 อัตรา
18.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง  จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1- 16 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด http://www.rayonghealth.com/web/uploadfiles/news/061259.pdf

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ
งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา”

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครพนักงานจำนวน 79 อัตรา หลายวุฒิการศึกษา

งานรับสมัครจำนวนมากวันนี้ กระติบนิวส์ มีมาฝากทุกวันเช่นเคย

งานโรงพยาบาล  อีกทางเลือกของผู้ที่ต้องการทำงานเกี่ยวกับการบริการ  ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งโรงพยาบาลชลบุรีเปิดรับสมัครจำนวนมากนั้น  โดยมีการเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งกันเลยทีเดียว ยังไงก็เลือกสมัครสอบเป็นพนักงานโรงพยาบาลตามคุณสมบัติของตัวเองนะครับ รายละเอียดการสมัคร  ดังนี้

 

โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 79 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2559

ประกาศโรงพยาบาลชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบพนังกานโรงพยาบาล
1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 11 อัตรา

  1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 51 อัตรา
    6. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
    7. พนักงานประจำตึก จำนวน 3 อัตรา
    8. พนักงานเปล จำนวน 7 อัตราการรับสมัครสอบพนักงานโรงพยาบาล
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพย่าบาลชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับงานราชการ จำนวน 40 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
1.2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. และต้องได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 มกราคม 2560

 

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.1 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
2.2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.และต้องได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 มกราคม 2560

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์https://nsc.job.thai.com

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านเพิ่มเติม “กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา”

กรมชลประทานประกาศรับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 33 อัตรา

สอบราชการ

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบราชการเข้ารับราชการ จำนวน 33 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2559

งานราชการประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ
1. งานราชการตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 17 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ หรือทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม “กรมชลประทานประกาศรับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 33 อัตรา”