ขอนแก่น ประกาศงดกิจกรรมทั้งหมด 14 วัน หากใครฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2 หมื่นบาท

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

เนื่องด้วย ตามที่ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไปแล้วนวั้น ยังไม่ครอบคลุมมาตรการยับยั้งการระบาดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ดังนั้น จังหวัดขอนแก่นจึงจำเป็นต้องประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันอย่างเข้มข้นเพิ่มเติม

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVUD-19) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ไปนี้

ข้อ 1 มาตรการยับยั้งการระบาดภายในจังหวัดขอนแก่น

ให้งดกิจกรรมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การจัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นสำคัญ

ผู้ใดฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตร 34(6) มีโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติมคลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.