Home Breaking News จ.มหาสารคาม จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เปิดศูนย์ 7 วันอันตรายรับปีใหม่ 63

จ.มหาสารคาม จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เปิดศูนย์ 7 วันอันตรายรับปีใหม่ 63

จ.มหาสารคาม จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เปิดศูนย์ 7 วันอันตรายรับปีใหม่ 63

จ.มหาสารคาม จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดศูนย์ 7 วันอันตรายรับปีใหม่ 63 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ ตั้งเป้าประสงค์ตายน้อยสุด และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง


วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี2562 วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ.มหาสารคาม นางวริฐา จันทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ มูลนิธิต่างๆและผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมงาน

ร.ต.อ.ตนุพล พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ ๒๖ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” จึงเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน และเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ กอปรกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคุม 2563 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เป้าหมายเพื่อให้สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563ขึ้น โดยบูรณาการทำงานในรูปแบบประชารัฐ มีการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการ/จุดสกัดชุมชน หมู่บ้าน และจุดบริการประชาชน ระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด


กิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมรณรงค์ ซึ่งประกอบด้วย ภาคีเครีอข่ายทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ นักเรียนนิสิต นักศึกษา อาสาสมัคร อปพร. มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 700 คน
ภาณุวัชร -ข่าว/วิศิษฎ์ -ภาพ /PR.Sarakham ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.