Home Breaking News ม.นเรศวร แจง!! กำลังพิจารณาวิชา รักชาติยิ่งชีพ เชิญ อุ๊-เทือก-พุทธะอิสระ มาสอน

ม.นเรศวร แจง!! กำลังพิจารณาวิชา รักชาติยิ่งชีพ เชิญ อุ๊-เทือก-พุทธะอิสระ มาสอน

ม.นเรศวร แจง!! กำลังพิจารณาวิชา รักชาติยิ่งชีพ เชิญ อุ๊-เทือก-พุทธะอิสระ มาสอน

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. น.ส.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เปิดเผยกรณีที่นายภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอขอมหาวิทยาลัยเปิดสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในชื่อหลักสูตรรักชาติยิ่งชีพ โดยมีการเชิญ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน เช่น พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตพุทธะอิสระ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน นางหฤทัย ม่วงบุญศรี นางวาสนา นาน่วม นายสนธิ ลิ้มทองกุล นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นต้น เข้าร่วมสอนและบรรยายนั้น ว่า มน.ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด พร้อมดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้การผลิตบัณฑิตและวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ต่อสังคมและประเทศชาติ

“สำหรับกรณีรายวิชารักชาติยิ่งชีพ เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการเสนอพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอนของการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะต้องเสนอรายละเอียดของรายวิชาดังกล่าวต่อคณะกรรมการวิชาการ เพื่อกลั่นกรองเบื้องต้นถึงความเหมาะสมของรายวิชาต่อเป้าหมายการจัดรายวิชาศึกษาทั่วไป หากผ่านกระบวนการความเห็นชอบ จึงจะเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อกลั่นกรองรายวิชาให้มีความสมบูรณ์รอบด้านทั้งเรื่องของเนื้อหาในรายวิชา คุณสมบัติของผู้สอนและวิทยากร และสุดท้ายจึงจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อการเปิดรายวิชาดังกล่าวต่อไป” น.ส.วารีรัตน์กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก: ข่าวสด

อ่านข่าวอื่นๆ ได้ที่ www.katipnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.