จ.มหาสารคาม ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563

นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และคำชี้แจง ให้จังหวัดแจ้งสำนักงานแรงงานจังหวัดร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ได้ประกาศให้นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ทราบ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานองค์กรเครือข่ายในสังกัดของท่านทราบ และปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนด (อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดมหาสารคามเดิมวันละ 310 บาท ปรับเพิ่มเป็นวันละ 315 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานขอความร่วมมือติดตามเฝ้าระวังผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ หากพบว่ามีลูกจ้างหรือผู้ประกอบการ ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขอให้แรงงานกระทรวงแรงงานทราบโดยด่วน

ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นายจ้างที่จ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย นายจ้างซึ่งลูกจ้างทำงานที่มิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ นายจ้างให้ลูกจ้างในงานบรรทุก หรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล นายจ้างที่ตกลงจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้างลูกจ้างทำงานตลอดปี และมิได้ให้ลูกจ้างทำงานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานเกษตรกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โทร 0 4397 1316 – 7

แก้วตา สายโพธิ์
นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม (5/ก.พ./63)


อ่านข่าวอื่นๆได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.